Privacy

Privacy statement Anthura

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Anthura B.V., en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: Anthura), verwerkt voor haar klanten en relaties.

Anthura respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van Anthura.

Indien je opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens te verwerken.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: een medewerk(st)er van Anthura B.V., gevestigd aan de Anthuriumweg 14 te 2665 KV Bleiswijk, bereikbaar via het centrale telefoonnummer 010-5291919 of via het algemene emailadres info@anthura.nl.

Verwerking
In het kader van een opdracht of anderszins kán Anthura een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

 • Voor- en achternaam
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • (post)adres
 • Telefoonnummer
 • Emailgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt

Doel
Het doel is te allen tijde de opdracht of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie/klant en de medewerk(st)er van Anthura. Een ander doel kan zijn het ontvangen van een algemene nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven. Tenslotte kan het zijn dat klanten rechtstreeks benaderd worden voor een individueel of collectief (nieuws)bericht / advies.

De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens kunnen wel binnen Anthura gebruikt worden door andere medewerkers.

Opzegging en intrekking
Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per emailbericht, geadresseerd aan bovenstaande gegevens.

Voor het uitschrijven van een nieuwsbericht kan men de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief gebruiken. Hierdoor wordt het emailadres en de naam uit de mailinglist verwijderd.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wettelijk verplicht is. Als er geen wettelijk bewaartermijn van toepassing is, bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het desbetreffende doel.

Beveiliging
Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Anthura een streng en strikt beleid omtrent veiligheid, zoals updates, persoonlijke wachtwoorden, beveiligingsprogramma’s, tweetraps authenticatie, bewustwording, attenderen op phishing en andere cybercrime. Voor de totstandkoming van een opdracht kan contact noodzakelijk zijn met een derde. Betrokkene is hiermee bekend en realiseert zich dat verantwoordelijke uitsluitend noodzakelijke informatie deelt en verantwoordelijke geen zicht en grip heeft op de verwerking van die gegevens door derde.

Inzage, verwijderen, overdracht, klachten en vragen

 • Via het algemeen emailadres info@anthura.nl kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen;
 • Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit te allen tijde gericht worden aan info@anthura.nl;
 • Mocht een klacht ingediend moeten worden, kan een email verzonden worden aan info@anthura.nl;
 • Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen aan het emailadres info@anthura.nl verzonden worden.

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand. Mocht deze termijn om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Anthura streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekker) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stelt Anthura de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website www.anthura.nl. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in het privacybeleid doorvoeren, worden op deze pagina geplaatst.