We gebruiken cookies

We gebruiken de nodige cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken.
Ga akkoord met het gebruik van additionele cookies voor de beste ervaring.
Bekijk voor meer informatie onze privacy statement.

Scouten van een lastige nieuwkomer: pepertrips

Pepertrips (Thrips parvispinus) is wereldwijd aanwezig en bekend uit landen als Indonesië, India en China. Ook in Kenia (Papaya teelt), USA en op Hawaii vormt deze trips een serieuze bedreiging. In Europa (Griekenland) komt ze ook al meer dan 25 jaar voor. In Nederland is pepertrips in 2019 voor het eerst opgedoken in de groene plantenteelt en vorig jaar (2021) ontdekt in de anthuriumteelt.  

Deze trips gedraagt zich anders dan andere tripsen en veroorzaakt aanzienlijke schade aan planten en is moeilijk te bestrijden. Daarom is het van belang om alert te zijn op signalen van pepertrips, zodat vroegtijdig ingegrepen kan worden. In dit artikel besteden we aandacht aan het signaleren en scouten van pepertrips. Het voorjaar is begonnen en pepertrips wordt weer ‘wakker’. Controle bij de ingang, aandacht voor het gewas, alertheid en scouting zijn sleutelwoorden bij de signalering. Over een paar weken zal dit onderzoek worden afgerond en in de april editie van de Anthurinfo,  zal op de aanpak van pepertrips worden ingegaan. 

Gedrag
Pepertrips leeft zeer verscholen onderin de plant,  bij het groeipunt van het gewas. Ze verspreidt zich minder snel dan andere trips soorten. De volwassen tripsen zijn soms op de plant zichtbaar, maar zitten meestal verscholen. Als ze schrikken, kunnen ze snel wegschieten. De larven zitten voornamelijk in de jonge bladeren en in tweede instantie in de bloemknoppen. Pepertrips heeft bij voorjaarsomstandigheden (rond de 23ºC etmaal) een zeer korte levenscyclus van rond de 15 dagen. 

In het najaar vonden de meeste Nederlandse telers de pepertrips, maar gedurende de winter namen de aantallen op de vangkaarten sterk af en was (veel)minder gewasschade te zien. Het vermoeden bestaat dat trips veelal in een soort winterrust gegaan is om straks in het voorjaar weer snel in aantallen toe te nemen, met ernstige schade tot gevolg. De trips kan op oude plekken na 3-4 maanden onzichtbaar te zijn geweest, weer opduiken. 

Gebleken is dat de pepertrips actief kan worden na transport of na een gewashandeling met de planten. Daarom is het van belang om de bestrijding aan te passen op verplaatsingen van planten. Ook is duidelijk geworden dat de pepertrips terugkomt op plekken waar in de vorige teeltronde een besmette partij planten stond. In potanthurium zijn er duidelijk verschillen bekend in vatbaarheid tussen rassen voor deze trips. Teel bij voorkeur gevoelige rassen in één afdeling, zodat in die afdeling sneller gehandeld kan worden bij veranderde omstandigheden.  

Herkenning
De vrouwelijke pepertips is te herkennen aan het puntvormige zwarte achterlijf met een bruiner voorlijf en kop. Het mannetje is veel kleiner, geler van kleur en is net als het vrouwtje te herkennen aan de zwarte vleugels. Toch blijft het onderscheiden van een pepertrips ten opzichte van andere trips soorten een uitdaging. Laat bij twijfel de trips altijd determineren. De aanpak van deze trips verschilt op belangrijke punten van andere tripsen, zoals de Californische trips of Echinotrips. De  aanpak en manier van scouten zijn duidelijk anders.  

Signaleren
Start met minimaal wekelijks intensief het jonge blad te bekijken op het voorkomen van het kenmerkende schadebeeld.

Het signaleren van pepertrips gebeurt door een combinatie van methoden. In de eerste plaats is er het scouten van het gewas. De ervaring leert dat gewasschade het eerste signaal is van pepertrips. 

De schade is te zien door geelverkleuring en verkurking van het jonge blad. Ook veroorzaakt de pepertrips kenmerkende schraapschade aan de bloemstelen. Daarnaast leidt pepertrips (bij ernstige aantasting) tot aanzienlijke groeiremming. Dit wordt onder andere zichtbaar door een reductie van de bloemsteellengte. 

Naast een zorgvuldige controle van het gewas, is het ook raadzaam om een systeem van vangkaarten in de kas aan te brengen en deze wekelijks te monitoren. De tripsen trekken niet gemakkelijk naar een blauwe vangkaart; feromoon vangkaarten lokken de tripsen aanzienlijk beter. Op de feromoon kaarten zijn de pepertripsen eerder en in hogere aantallen te zien.

Aandacht
Om de pepertrips te beheersen is alertheid noodzakelijk op het gehele bedrijf. De basis is schoon plantmateriaal met een goede ingangscontrole. Een goede ingangscontrole kan overigens nooit kwaad.
 

Blijf alert op schadesymptomen van pepertrips, zowel in het nieuwe plantmateriaal als in de rest van de kas. We zien gelukkig steeds meer bedrijven die van de scouting van hun gewas een serieuze taak hebben gemaakt. Gespecialiseerd personeel en/of externe adviseurs die scouten, verrichten op steeds meer plekken zeer waardevol werk. Zorg ook voor alertheid onder het personeel die gewashandelingen uitvoeren; betrek ze hierbij en  stel ze in kennis van de schadesymptomen. 

PheroThrip 2.0 feromoon

Onderzoek
Bij verschillende instellingen wordt onderzoek gedaan naar de levenswijze en juiste aanpak van pepertrips. 

WUR
Voor de ontwikkeling van effectieve bestrijdingsmaatregelen en weerbare teeltsystemen tegen de nieuwe invasieve trips soorten is het essentieel om het gedrag, de ontwikkeling en interactie met andere soorten te kennen. Het WUR onderzoek richt zich op deze aspecten.  

https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/plant-research/glastuinbouw/show-glas/nieuw-onderzoek-aan-invasieve-tripsplagen-in-de-sierteelt.htm 

Vertify 
In dit onderzoek van Anthura in samenwerking met Koppert worden verschillende biologische gewasbeschermingsmethoden getest tegen pepertrips.  

https://www.koppert.nl/nieuws-pers/2021/onderzoek-naar-pepertrips/ 

Bron: www.koppert.nl 

 Over een paar weken zal dit onderzoek worden afgerond en in de april of mei editie van de Anthurinfo,  zal op de aanpak van pepertrips worden ingegaan.